POGOJI UPORABE 

Podjetje Footshop s.r.o. s sedežem na naslovu Pobřežní 667/78, 186 00, Praga 8, Češka Republika, z identifikacijsko številko ID: 24288128 je registriran v komercialnem registru kot dokument št. 192700, sekcija C in hranjen na občinskem sodišču v Pragi, ima dovoljenje za prodajo dobrin preko spletne trgovine na internetnem naslovu: https://www.footshop.eu/sl/

Pogoji uporabe (v nadaljnjem besedilu: “pogoji uporabe”) podjetja Footshop s.r.o. z registriranim sedežem na naslovu Pobřežní 667/78, ID: 24288128, registriranim v komercialnem registru kot dokument št. 192700, sekcija C in je hranjen na občinskem sodišču v Pragi (v nadaljnjem besedilu: “Prodajalec”), ki je skladen s pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), Uradni list RS, št. 98/04 (v nadaljnjem besedilu: “Zakonodaja”), zajema vzajemne pravice in dolžnosti obeh zavezancev pogodbe. Te pravice in dolžnosti izhajajo iz nakupne pogodbe (v nadaljnjem besedilu: “Nakupna pogodba”), sklenjena med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: “Kupec”) preko prodajalčeve spletne trgovine. S spletno trgovino upravlja Prodajalec na spletnem naslovu https://www.footshop.eu/sl/ (v nadaljnjem besedilu: “Spletna stran”). 

VSEBINA 

 1. Uvodne določbe 

 2. Uporabniški račun

 3. Obvestilo Kupcu, ki je potrošnik, pred sklenitvijo Nakupne pogodbe

 4. Zaprtje Nakupne pogodbe 

 5. Cene izdelkov in načini plačila 

 6. Odstop od Nakupne pogodbe 

 7. Transport in dostava izdelkov 

 8. Pravica do reklamacije 

 9. Preostale pravice in dolžnosti zavezancev pogodbe

 10. Izjava o varstvu zasebnosti 

 11. Zaključne določbe 

 1. Uvodna določba 

I.1. Pogoji uporabe ne veljajo v primeru, če je oseba ki namerava kupiti dobrine od Prodajalca pravna oseba ali dobrine naroča zgolj iz poslovnih interesov. 

I.2. O določbah, ki izhajajo iz Pogojev uporabe se lahko pogaja v Nakupni pogodbi. Določbe iz Nakupne pogodbe imajo večjo težo kot določbe iz Pogojev uporabe. 

I.3. Pogoji uporabe so ključni del Nakupne pogodbe. Nakupna pogodba in Pogoji uporabe so sestavljeni v angleščini. Nakupna pogodba se lahko sklene v slovenščini. 

I.4. Besedilo Pogojev uporabe in njihovih sestavnih delov lahko Prodajalec enostransko spremeni ali dopolni v skladu z zakonodajo. Ta določba ne vpliva na pravice in dolžnosti Kupca pred datumom začetka veljavnosti nove verzije Pogojev uporabe ali njihovih delov. 1. Uporabniški račun 

II.1. Temelji na Kupčevi prijavi v spletno stran, po kateri lahko Kupec dostopa do uporabniškega vmesnika. Preko uporabniškega vmesnika lahko Kupec naroča artikle (v nadaljnjem besedilu: “Uporabniški račun”). 

II.2. V nekaterih primerih spletna trgovina dopušča, da Kupec lahko naroča izdelke brez registracije direktno, brez uporabniškega računa. 

II.3. Ko se Kupec registrira na spletni strani in naroča izdelke, je obvezno da pravilno izpolni vse osebne podatke. Kupčeva dolžnost je, da spremeni svoje podatke v kolikor pride do kakršnihkoli sprememb. Podatki, ki jih vnese Kupec v uporabniški račun se samodejno smatrajo kot pravilni. 

II.4. Podatki, ki jih kupec posreduje med registracijo, so razdeljeni na obvezna in neobvezna polja. Obvezna polja so potrebni podatki za sklenitev in izvajanje nakupne pogodbe med prodajalcem in kupcem. Kupec lahko prodajalcu prostovoljno posreduje neobvezna polja, kar je koristno za prodajalca, saj lahko te informacije med izpolnjevanjem pogodbe uporabi za prilagoditev marketinških in poslovnih sporočil. 

II.5. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Od Kupca se pričakuje, da bo obdržal te informacije tajne. 

II.6. Kupec ni pooblaščen, da dovoli uporabo svojega računa tretji osebi. 

II.7. Prodajalec lahko izbriše uporabniški račun, še posebno v primeru, ko Kupec računa ne uporablja več kot 2 leti, ali če Kupec krši njene/njegove dolžnosti, ki so navedene v Nakupni pogodbi (vključno s Pogoji uporabe) ali če Prodajalec spremeni tehnologijo, ki se ne sovpada s trenutnim sistemom. 

II.8. Kupec se zaveda, da uporabniški račun ni na voljo neprestano, še posebno ob vzdrževanju strojne in programske opreme iz strani Prodajalca ali vzdrževanje strojne in programske opreme iz strani tretje osebe. 

II.9. Prodajalec ni odgovoren za funkcionalnost strankinega računa in si zato pridržuje pravico do spreminjanja funkcionalnosti uporabniškega računa brez predhodnega obvestila.  1. Obvestilo Kupcu, ki je potrošnik, pred sklenitvijo Nakupne pogodbe

III.1. Kupcu, ki namerava s Prodajalcem skleniti pogodbeno razmerje, mora Prodajalec sporočiti podatke, ki jih kupec najde v dokumentu:

- "Komunikacija pred sklenitvijo Nakupne pogodbe s Kupcem, ki je potrošnik"

III.2. Poleg tega prodajalec Kupcu da na voljo vpogled v vsebino naslednjih dokumentov:

- "Plačilo in dostava"

- "Reklamacije, vrnitev"

- »Politika zasebnosti«

III. 3. Kupec z oddajo  naročila potrjuje, da je pred sklenitvijo nakupne pogodbe prebral te pogoje in dokumente, navedene v členu III.2. tega dokumenta (Pogoji uporabe).IV.  Zaprtje nakupne pogodbe 

IV.1. Vsi opisi izdelkov v spletni trgovini so dovolj izčrpni, tako da Prodajalec ni dolžan le teh vključiti v Nakupno pogodbo (še bolj specificirati lastnosti izdelkov). V tem primeru določba iz Sekcije 1732, Paragraf 2 iz Zakonodaje ne velja. 

IV.2. Spletna trgovina vsebuje vse informacije o izdelku, vključno s cenami posameznih izdelkov ter stroškov vrnitve izdelka, če ta ne morejo biti dostavljen preko standardne poštne službe. Na spletni strani se nahajajo tudi podrobne informacije o davkih na dodano vrednost in ostale s tem povezane pristojbine. Cene so veljavne vse dokler so zapisane na spletni trgovini. Te določbe ne omejujejo trgovca, da zaključi Nakupno pogodbo za pogoje za katere se pogaja individualno. 

IV.3. Spletna trgovina vsebuje informacije o cenah paketov in dostavi izdelkov. 

IV4. Za naročanje izdelkov Kupec izpolne obrazec za naročilo, ki se nahaja v spletni trgovini. Obrazec za naročilo vsebuje informacije o: 

 1. naročenih izdelkih (Kupec doda izdelke v elektronski nakupovalni voziček, ki se nahaja na spletni trgovini);

 1. načinu plačila ter podrobnejših podatki o načinu dostave naročenih izdelkov; 

 1. informacije o dobavnih cenah (v nadaljnjem besedilu: “naročilo”). 

IV.5. Naročilo Kupec pošlje Prodajalcu s klikom na gumb “Potrjujem naročilo”. Prodajalec podatke, ki so navedeni v naročilu smatra kot pravilne. Prodajalec bo takoj po naročilu račun o plačilu izdelka poslal na Kupčev e-mail naslov, ki ga je slednji navedel v svojem uporabniškem računu ali naročilu samem (v nadaljnjem besedilu: “elektronski naslov Kupca”). 

IV.6. Prodajalec ima vedno pravico zahtevati dodatno potrditev naročila (na primer: pisno ali po telefonu) ali potrditev kakršnihkoli dodatnih informacij (količina izdelkov, kupna cena, predvidena cena dostave). 

IV.7. Pogodbeno razmerje med Prodajalcem in Kupcem izhaja iz sprejetja podanega naročila. Potrdilo in Nakupna pogodba sta potem posredovana na Kupčev elektronski naslov. 

IV.8. Kupec se strinja glede uporabe komunikacije na daljavo po zaprtju Nakupne pogodbe. Stroški, ki izhajajo iz te komunikacije (npr. internetna povezava, telefon) mora poravnati Kupec sam, če se ta drastično ne razlikujejo od standardne cene. 

IV.9. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo izdelkov, če ta ne presegajo 10% procentov povprečne cene ali če je cena naročila nižja od 1.2 EUR (in cena dostave v to ni všteta). 

IV.10. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo izdelkov, če je bilo uporabljenih več kuponov (dovoljeno je uporabiti en kupon na eno naročilo). V. Cene izdelkov in načini plačila 

V.1. Cena izdelkov in vsi stroški povezani z dostavo morajo biti poravnani s strani Kupca na način, ki mu je ponujen ob oddaji naročila. To določa pogodba. Ceno izdelkov se vedno poravna preko bančne transakcije ali drugega načina spletnega plačila, ki bo takrat na voljo (PayPal ali plačilni sistem GoPay). 

V.2. Poleg kupne cene je Kupec dolžan Prodajalcu plačati stroške povezane s pakiranjem in dostavo izdelkov v dogovorjenem času. Če ni določeno drugače, se smatra da so v kupno ceno všteti stroški povezani z dostavo izdelkov. 

V.3. Prodajalec od Kupca ne zahteva depozita ali kakšnega podobnega plačila vnaprej. Vendar to ne vpliva na zagotovila Člena V.6. v Pogojih uporabe, ki se nanašajo na dolžnosti plačila kupne cene izdelka v naprej. 

V.4. V primeru plačila z gotovino ob dostavi, je kupna cena plačljiva ob prejetju izdelkov in računa. V primeru negotovinskega plačila, je treba kupno ceno poravnati v petih delovnih dneh od zaprtja Nakupne pogodbe. 

V.5. V primeru negotovinskega plačila je Kupec dolžan poravnati kupno ceno izdelkov s specifičnim variabilnim plačilnim simbolom. V primeru negotovinskega plačila je Kupec dolžan poravnati kupno ceno v relevanti višini na Prodajalčev račun. 

V.6. Prodajalec je upravičen, v primeru da Kupec ne prejme dodatnega potrdila o naročilu (Člen 4.6), zahtevati plačilo celotnega nakupa še preden so izdelki odposlani. Določba Sekcije 2119, Paragraf 1, Zakonodaje v tem primeru ne velja. 

V.7. Popustov na cene izdelkov, ki so podani iz strani Prodajalca ni mogoče spreminjati. 

V.8. Splošno zavezujoči zakonski predpis je, da se med poslovno transakcijo Kupcu izda davčni dokument oziroma račun, ki ustreza plačilu, izvedenim na podlagi Nakupne pogodbe. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Davčni dokument oziroma račun pa Prodajalec Kupcu izda po plačilu celotne cene izdelka in ga v elektronski obliki pošlje na njegov elektronski naslov.

V.9. Po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-NPB11) je Prodajalec dolžan Kupcu izdati račun. Prodajalec pa je dolžan ves prihodek prijaviti davčni upravi v svoji državi rezidentstva do za to določenih rokov. 

VI. Odstop od Nakupne pogodbe 

VI.1. Kupec je seznanjen, da glede na določbo 43.č člena ZVPot-NPB10 Zakonodaje ni mogoče odstopiti od Nakupne pogodb, v primeru če zaloge izdelkov kopnijo hitreje kot predvideno ali pa se pri dostavi nepovratno zamenjajo z ostalimi izdelki; ali v primeru če je bila količina izdelkov spremenjena na željo potrošnika ali če so bili pakirani izdelki vzeti iz ovitka in jih zato ni mogoče vrniti zaradi higienskih razlogov; ter vrnitev audio posnetkov, video posnetkov in računalniških programov po tem, ko je bil originalni ovitek poškodovan. 

V.2. Poleg tega Kupec nima pravice od odstopa od Nakupne pogodbe za omejeno blago, ki je zadel na žrebanju, označenem kot "raffle", saj gre za pogodbo, katera spada pod žrebe v skladu z določbo 43.č člena ZVPot-NPB10 Zakonodaje. 

VI.3. Če kateri od primerov ni omenjen v Členu VI.1. ali V.2. potem ima Kupec vedno pravico od umika iz Nakupne pogodbe v 14 (štirinajstih) dneh po prejetju računa za kupljene izdelke. 

V.4. Prodajalec mora po členu VI.3. kupcu zagotoviti rok za vračilo blaga v oblii odstopa od pogodbe (razen blaga, za katero je izključena pravica do vračila) v obdobju med petnajstim (15) in tridesetim (30) dnem od dneva datum prejema blaga.

V.5. Ali v primeru, če so subjekti Nakupne pogodbe različni tipi izdelkov ali različni deli izdelkov potem to obdobje traja od zadnje dostave izdelka. Odstop od Nakupne pogodbe je potrebno sporočiti Prodajalcu v prej navedenem časovnem obdobju, ki je navedena v Členu VI.3. in VI.4.. Za odstop od Nakupne pogodbe lahko Kupec uporabi obrazec, ki ga najde na sledeči POVEZAVI.  Odstop od pogodbe lahko Kupec posreduje Prodajalcu preko navadne pošte in obrazec pošlje na sedež Prodajalčevega podjetja ali pa na Prodajalčev email naslov podpora@footshop.eu.

VI.6. V primeru odstopa od Nakupne pogodbe po Členu VI.3. ali VI.4. Pogojev uporabe se pogodba nemudoma prekine. Izdelki morajo biti vrnjeni Prodajalcu v štirinajstih (14) dneh od datuma, ko je bila poslana zahteva za odstop od pogodbe. Če se Kupec umakne iz Nakupne pogodbe, potem nosi stroške, ki so povezani z vrnitvijo izdelkov Prodajalcu, tudi če izdelki ne morejo biti vrnjeni preko normalne dostave. 

VI.7. V primeru odstopa od Pogodbe po Členu V.I.3. Pogojev uporabe bo Prodajalec vrnil vsa sredstva, ki jih prejel s strani kupca v roku 14 (štirinajst) dni po odstopu. V primeru plačila z gotovino ob prevzemu dostave, bodo sredstva vrnjena na bančni račun, pri ostalih načinih plačila pa bodo sredstva vrnjena na enak način kot so bila prejeta iz strani Kupca. Prodajalec je dolžan vrniti plačilo ob prejemu vrnjenih izdelkov ali to poravnati na drugačen način, seveda če Kupec s tem soglaša in Kupcu to ne prinaša dodatnih stroškov. Če se Kupec umakne iz Nakupne pogodbe mu Prodajalec ni dolžan vrniti sredstev, dokler ne prejme izdelkov ali vsaj potrdila, da so bili izdelki poslani. 

VI.8. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s členom VI.4. Pogojev uporabe, je Kupec upravičen do povračila kupnine blaga (po odštetju morebitnih dodatnih stroškov ali zahtevkov prodajalca), tako da v štirinajstih (14) dneh vrne plačilo, prejeto od Kupca, ki odstopi od nakupne pogodbe ali s kreditom ali kuponom. v vrednosti nabavne cene vrnjenega blaga, uporabnega za nadaljnji nakup izdelkov v trgovini ali na spletni strani prodajalca.

VI.9. V primeru, da odstop od nakupne pogodbe poteka v skladu s členom VI.3. ali VI.4. Pogojev uporabe, se to izvaja na prodajnem mestu Prodajalca zunaj ozemlja Češke Republike (pogodbeni partner prodajalca), Prodajalec ni dolžan Kupcu takoj izplačati denarnih sredstev ali izdati kupona (dobroimetja). V takem primeru je kupec dolžan prodajalca obvestiti o številki bančnega računa (IBAN), na katerega bodo sredstva nakazana v 14 dneh. V primeru kupona (dobropisa) bo Kupec Prodajalca obvestil o korespondenci preko email sporočil, na katerega bo kupon poslan v 14 dneh.

VI.10. Kupec ima pravico, do pritožbe zaradi škode, ki je nastala na blagu in Prodajalec je dolžan to pritožbo obravnavati in škodo nadomestiti z vračilom kupnine. 

VI.11. V istih primerih kot ima Kupec pravico do odstopa od Nakupne pogodbe glede na določbo iz Sekcije 1829, Paragraf 1 Zakonodaje ima tudi Prodajalec pravico do umika iz pogodbe vse dokler Kupec ne prevzame izdelkov. V primeru umika, mora Prodajalec vrniti celotno plačilu Kupcu brez nepotrebne zamude. V primeru gotovinskega plačila ob prevzetju dostave mora Prodajalec vrniti celotno plačilo na račun ki ga določi Kupec. V primeru predhodnega plačila pa se plačilo vrne na isti način kot je bilo prejeto  oziroma na Kupčev bančni račun. To je potem odvisno od Prodajalčeve lastne odločitve. 

VI.12. Če Kupec poleg naročenih izdelkov prejme še darilo, obvelja darilni sporazum med Kupcem in Prodajalcem pod pogojem, da se ob Kupčevem odstopu od Nakupne pogodbe tudi darilni sporazum prekine in je potemtakem Kupec dolžan poleg prejetih izdelkov vrniti tudi darilo. 

VI.13. Prodajalec si pridrži pravico, da prekliče naročilo izdelkov, če je bilo zanj uporabljenih več kuponov za popust  ali če je vnešen 20% popust na že znižane izdelke. 
VII. Transport in dostava izdelkov 

VII.1. V primeru, da je metoda transporta dogovorjena na podlagi posebne prošnje Kupca, je na Kupcu da poravna stroške, ki bi nastali v povezavi s to vrsto transporta. 

VII.2. Če je Prodajalec dolžan dostaviti izdelke na mesto, ki ga določi kupec, je po Nakupni pogodbi Kupec dolžan prevzeti izdelke ob dostavi. Če Kupec ne prevzame izdelkov ob dostavi, je Prodajalec upravičen do povračila stroškov povezanih z dostavo v polni vrednosti 8 EUR (z besedo: osem evrov) in tako je tudi Prodajalec upravičen do umika iz Nakupne pogodbe. Če Kupec ne prevzame izdelka ob dostavi, ima Prodajalec pravico Kupca uvrstiti na seznam nezanesljivih strank (“črna lista”) in vsi ki so navedeni v Prodajalčevi črni listi so dolžni plačati naročene izdelke preden se jih odpošlje. 

VII.3. Če pride do tega, da je treba izdelke dostavljati ponovno ali na način, ki je drugače naveden v naročilu je Kupec dolžan poravnati stroške, ki so nastali s ponovno dostavo izdelka ali stroške povezani z drugo metodo dostave. 

VII.4. Po prejetju izdelkov iz strani dostavljalca je Kupec dolžan preveriti vsebino izdelka ter preveriti če ima izdelek kakršnekoli poškodbe ali napake in o tem obvestiti dostavljalca brez nepotrebne zamude. Če Kupec prejme že odprt paket, ni dolžan prevzeti pošiljke od dostavljalca. Kasnejše pritožbe ne bodo obravnavane. 

VII.5. Prodajalčevi specialni/posebni pogoji dostave lahko spremenijo ostale pravice in dolžnosti obeh zavezancev pogodbe ob transportu materiala. Dovoljena količina transporta ter ostale informacije najdete na: https://www.footshop.eu/sl/content/5-platba-a-doruceni. . VIII. Pravica do reklamacijeVIII.1. Pravice in dolžnosti obeh zavezancev pogodbe, ki se nanašajo na reklamacije ob prejetju blaga z napako obratujejo po principu splošno zavezujočih pravnih predpisov (večinoma določbe Sekcije 1914 do 1925, Sekcija 2099 do 2117 in Sekcija 2161 do 2174 Zakonodaje in Akt št. 634/1992 Coll. Zakona o varstvu potrošnikov). 

VIII.2. Prodajalec je odgovoren za katerokoli blago z napako, ki ga Kupec prejme. Prodajalec zagotavlja, da bodo izdelki takšni kot v sledečih primerih, tudi po tem, ko Kupec prevzame izdelke: 

 1. izdelki imajo lastnosti, ki sta jih obe strani izpogajali ali če do dogovora ni prišlo je pričakovano, da izdelki posedujejo takšne lastnosti kot sta jih Prodajalec in proizvajalec objavila na promocijskih materialih; 

 2. izdelek je primeren za namen katerega Prodajalec navaja v promocijah ali za katerega se predmet načeloma uporablja;

 3. izdelek ustreza standardom kakovosti in praktičnosti, ki izhajajo iz pogodbenega vzorca oziroma izvirnika, če sta bili kakovost ali forma določeni v skladu z dogovorjenim vzorcem oziroma originalom;

 4. izdelki so v primerni količini, velikosti in teži; 

 5. izdelki ustrezajo standardom zakonodaje. 

 

VIII.3. Določbe iz Člena 7.2 Pogojev uporabe ne pridejo v upoštev, če so bili izdelki prodani po znižani ceni, razlog za znižanje pa so bile že vnaprej znane poškodbe oziroma napake na izdelku ali če je razlog za poškodbo obraba ob redni uporabi izdelka ali pa poškodba izhaja iz ene od lastnosti izdelka.  

 

VIII.4. Če se poškodba pojavi v roku šestih mesecev po prevzetju, se izdelek smatra kot blago z napako. Potem ima Kupec pravico do reklamacije, ki jo lahko uveljavi do štiriindvajset (24) mesecev po prevzetju pošiljke. 

 

VIII.5. Pravico do uveljave reklamacije je mogoče zahtevati na Prodajalčevem sedežu podjetja, sčasoma pa tudi na podružnici podjetja. Kraj uveljavitve reklamacije je odvisen tudi od obsega prodanega blaga. 

 

VIII.6. Ostale pravice in dolžnosti se nanašajo na Prodajalca, ki napake ureja preko pritožbenih postopkov. Obrazec za vložitev pritožbe najdete na spodnji povezavi: 

https://www.footshop.eu/sl/content/16-postup-vraceni-reklamace-vymeny-zbozi

 

 

IX. Preostale pravice in dolžnosti zavezancev pogodbe  

IX.1. Kupec dobi lastništvo nad izdelki s plačilom polne kupne cene izdelka. 

IX.2. Prodajalec ni zavezan z nobenimi kodeksi do Kupca. 

IX.3. Spore izven sodišča, ki izhajajo iz Nakupne pogodbe se rešujejo preko Trgovske inšpekcije Republike Slovenije z registriranim sedežem na Dunajski cesti 160, 1000 Ljubljana, s spletnim naslovom: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/trzni-inspektorat/

X.4. Trgovska inšpekcija RS med drugim tudi izvaja nadzor nad nekaterimi deli Zakona o varstvu potrošnikov. 

IX.5. Prodajalec je upravičen do prodaje izdelkov na podlagi dovoljenja za prodajo, ki je zabeležen v Trade Licensing Register Češke Republike (https://www.rzp.cz/eng/). 

IX.6. Nadzor na področju varstva osebnih podatkov pa izvaja Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. 

IX.7. Kupec tako nase prevzema tveganja za spreminjajoče se okoliščine. X. Izjava o varstvu zasebnosti

X.1. Kupec / Obiskovalec (v nadaljnjem besedilu: Kupec / Obiskovalec) z brskanjem po Prodajalčevi spletni trgovini ali s kontaktom preko socialnih omrežij ali pa če posreduje svoje osebne podatke Prodajalcu kako drugače (npr. udeležba v nagradni igri ali drugih dogodkih, ki so bili objavljeni v spletni trgovini) s tem potrdi, da je seznanjen/a z določbami Pogojev uporabe in Varstvom zasebnosti. 

X.2. Prodajalec upravlja s Kupčevimi osebnimi podatki in podatki ostalih obiskovalec spletne trgovine. 

ZBIRANJE PODATKOV    

X.3. Podatki se zbirajo izključno samo od Kupca z njegovo privolitvijo. Prodajalec si ne pridobi nobenih osebnih podatkov iz zunanjih virov, edino poleg podatkov ki so pridobljeni preko obiska spletne trgovine. 

X.4. Osebni podatki Kupca / Obiskovalca, ki jih ta preda Prodajalcu vsebujejo: 

 1. vse podatke o osebi, ki je Kupec: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, podatki bančnega računa, spol, datum rojstva, specifični podatke o korespondenci ter  nadgradnja podatkov, ki so bili posredovani Prodajalcu. 

 1. podatki o obiskovalcih spletne trgovine, ki se shranjujejo so vsi podatki, ki jih vsebuje IP naslov: uporabniško ime, informacije o plačilih, zgodovina naročil, ime domene, država preko katere je poslana zahteva za podatke; vrsta in različica brskalnika; vrste in različice dodatkov za brskalnike; operacijski sistem in platforma; podatki o obiskih, vključno z URL-ji spletnih strani, ki se povezujejo na spletni trgovini (vključno z datumom in uro), čas in trajanje obiskov določenih strani, podatke o interakciji na strani (npr. pajkanje, kliki in lokacija kazalca miške), načini izhoda iz strani, podatki o prometu, podatki o namestitvah ter drugi podatki, ki se zagotavljajo pri zahtevi po dodatnih storitvah ali prenosu. 

 1. podatki o izdelku, ki jih Prodajalec posreduje Kupcu: podatki, ki so potrebni za dostavo izdelkov (vključno s podatki uporabniškega računa, podrobnosti naročila, zgodovino naročil, podatke o plačilih, naslove za dostavo, zahteve in omejitve povezane z dobavo, poslovne reference in davčne informacije); ter podatki o izdelku, ki ga Prodajalec posreduje Kupcu; podatki za pomoč uporabnikom in podatki za vodenje odnosov s strankami ter trženje. 

 1. če Kupec uporabi katero od platform na socialnih omrežjih, da pride v stik s Prodajalcem ali da si pridobi informacije o izdelkih (to vključuje komunikacijo preko Facebooka, Instagrama ali Twitterja). Pod to so všteti tudi podatki, ki jih Kupec / Obiskovalec vnese na katerem od Prodajalčevih profilov, ki so povezani z njihovimi storitvami. 

 1. če se Kupec / Obiskovalec udeleži Prodajalčevega dogodka, se lahko uporabijo fotografije ali video posnetki na katerih je Kupec / Obiskovalec (udeleženci bodo o tem tudi predhodno obveščeni). 

UPORABA PODATKOV 

X.5. Prodajalec zbira, shranjuje in upravlja z osebnimi podatki iz sledečih razlogov: 

 1. Če Kupec / Obiskovalec obišče spletno trgovino: 

 1. da se mu omogoči dostop do spletne trgovine; 

 2. da se mu nudi tehnična podpora; 

 3. da se mu priskrbi informacije in storitve, ki jih zahteva;

 4. da se zagotovi varnost teh storitev ter spletne trgovine; 

 5. da se hranijo informacije o preferencah Kupca / Obiskovalca in da se spletno trgovino prilagodi tem interesom; 

 6. da se prepozna obiskovalca spletne trgovine na podlagi večkratnega obiska;

 7. za obdelavo naročil izdelkov ali ostalih storitev; 

 8. za izboljšavo in vzdrževanje spletne trgovine ter sestavo statistike obiskov spletne trgovine. 

Te informacije bodo čim bolj anonimne, tako da Kupca / Obiskovalca ne bo mogoče identificirati na podlagi zbranih podatkov. Te informacije ne bodo shranjene za več kot 30 dni. 

2. Če Prodajalec Kupcu zagotovi izdelke ali storitve: 

 1. za namen zagotavljanja naročenih izdelkov in storitev (vključno s potrditvijo in obdelavo naročil, upravljanjem uporabniških računov, zaračunavanje davkov in ostalih stroškov ter izterjava dolgov); 

 2. za namen reševanja raznih poizvedb in ostalih problemov, ki nastanejo ob prodaji izdelkov ali opravljenih storitvah, vključno z vsemi vprašanji, ki jih ima Kupec v zvezi s shranjevanjem in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov ali glede zahtev Prodajalca za kopijo podatkov s katerimi potem upravlja v Kupčevem imenu. 

Podatke iz točk a) in b) bo prodajalec hranil v splošnem obdobju arhiviranja, ki traja 5 let.ZAKONSKA PODLAGA ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV

X.6. Pravna podlaga za uporabo osebnih podatkov kot je opisano v tem članku o varstvu zasebnosti je sledeča:

 1. uporaba osebnih podatkov je potrebna, da Prodajalec izpolni svoje obveznosti iz katere koli pogodbe s Kupcem (na primer za izvedbo naročila ali za izpolnjevanje pogojev uporabe spletne trgovine);

 2. uporaba osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti Prodajalca (na primer posredovanje podatkov davčnemu uradu);

 3. če (a) niti (b) ne veljata, je potem uporaba osebnih podatkov potrebna zaradi legitimnih interesov Prodajalca (npr. upravljanje spletne trgovine, zagotavljanje izdelkov in storitev ter za izvršitev in prejemanje plačil).

X.7. Prodajalec lahko uporablja posebno kategorijo osebnih podatkov le, če je Kupec za to dal soglasje (kar lahko tudi kadarkoli prekliče, več o tem spodaj). 

X.8. V prihodnosti bo uporaba drugih osebnih podatkov odvisna od Kupčevega soglasja (ki ga lahko tudi kadarkoli prekliče, več o tem spodaj).

X.9. Če je Kupec dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, razen v obsegu izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe ali naročila (zlasti za tržne namene), lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče - v tem primeru se lahko kupec obrne na Prodajalčev kontakt za varstvo osebnih podatkov: lucie.hynkova@footshop.cz in Prodajalec osebnih podatkov po preklicu ne bo več uporabljal.

PIŠKOTKI 

X.10. Nekatere strani v spletni trgovine uporabljajo piškotke. To so majhne datoteke, nameščene v spletni brskalnik, k beležijo Obiskovalečev / Kupečev obisk teh strani. Piškotki se uporabljajo zato, da v prihodnje spletna stran lahko ponudi boljše personalizirane možnosti, tako da se med brskanjem po spletu prepoznajo in zabeležijo posebne želje obiskovalca.

X.11. Piškotki imajo več namenov. V naši spletni trgovini uporabljamo sledeče piškotke: 

X.12. Obiskovalec / Kupec na spletnem vmesniku trgovine ima lahko nadzor nad tem, katere piškotke prodajalec obdeluje. Obiskovalec / Kupec lahko uporablja Googlov dodatek (zaženete se ga lahko samo iz računalnika), ali pa enega izmed običajnih internetnih brskalnikov (npr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) z vklopljeno funkcijo anonimnega brskanja, ki preprečuje shranjevanje podatkov o obiskanih spletnih mestih, ali pa lahko popolnoma onemogočite shranjevanje piškotkov v brskalniku. Če pa obiskovalec spletne trgovine onemogoči tudi obdelavo tehničnih in funkcionalnih piškotkov, bo to onemogočilo delovanje nekaterih funkcij. Z onemogočanjem analitičnih piškotkov obiskovalec ne bo preprečil prikazovanja marketinških ponudb, le ponudbe bodo postale manj relevantne za obiskovalčeve želje. 

X.13. Če Obiskovalec / Kupec uporablja spletni vmesnik trgovine in ne sprejme ukrepov, opisanih v členu X.12., se potem automatično strinja z uporabo piškotkov, kot je to opisano v teh pogojih.

PRAVICE OSEBE KATERE PODATKI SE OBDELUJEJO

X.14. V kontekstu osebnih podatkov ima vsaka oseba, katere podatki se obdeluje določene pravice:

Pravica dostopa - pravica do zahteve do dostopa osebnih podatkov, ki jih skrbnik obdeluje, zlasti v obsegu:

Pravica do popravka - pravica ponudnika, da od skrbnika zahteva, da popravi netočne ali nepopolne osebne podatke.

Pravica do izbrisa - pravica ponudnika, da od skrbnika zahteva, da izbriše osebne podatke (če skrbnik tega še ni storil sam), če pride do katerega od naslednjih primerov:

 1. osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

 2. preklicano je soglasje, na podlagi katerega so bili obdelani osebni podatki, in ni nobenega drugega pravnega razloga za njihovo obdelavo;

 3. je bil vložen ugovor zoper odločitev, ki temelji na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, in za takšno obdelavo ni prevladujočih zakonitih razlogov ali je bil vložen ugovor na obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;

 4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

 5. osebne podatke je treba izbrisati zato, da se izpolni zakonska obveznost, določena v zakonodaji Unije ali države članice. 

Pravica do omejitve obdelave - pravica, da se od skrbnika zahteva, da se omeji obdelavo osebnih podatkov, če pride do katerega od naslednjih primerov:

 1. ponudnik je zanikal točnost osebnih podatkov toliko časa, da je skrbnik preveril točnost osebnih podatkov;

 2. obdelava osebnih podatkov je nezakonita, vendar ponudnik teh podatkov ni hotel izbrisati in je bila namesto tega podana zahteva za omejitev njihove uporabe;

 3. Skrbnik ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar ponudnik od njega zahteva, da določi, uveljavi ali brani pravne zahtevke;

 4. Ugotovljen je bil ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov v skladu s členom 21 (1) uredbe GDPR in okler se ne preveri, da upravičeni razlogi skrbnika odtehtajo legitimne razloge se uporaba podatkov omeji. 

Pravica do prenosov podatkov - v primerih, predvidenih z uredbo GDPR, ima skrbnik pravico do pridobivanja osebnih podatkov o ponudniku v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, pod pogojem, da ta pravica ne sme škodovati pravicam in svoboščinam drugih.

Pravica do preklica privolitve - če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi, ima ponudnik pravico, da kadarkoli prekliče obdelavo osebnih podatkov za namen, za katerega je bilo soglasje dano.

Pravica do ugovora - pravica, da ponudnik kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkova za namene neposrednega trženja, ki se izvaja na podlagi zakonitega interesa skrbnika. 

Pravica do vložitve pritožbe - pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je Informacijski pooblaščenec in skrbi za varstvo osebnih podatkov, na Dunajski cesti 22, Ljubljana 1000, Slovenija. 

X.15. Vse zgoraj navedene zahteve bodo pregledane s strani Prodajalca in se bo na njih tudi odzval v primernem času (vedno v zakonsko predpisanem roku).

X.16. Prodajalec opozarja, da se lahko nekateri osebni podatki v določenih okoliščinah izvzamejo iz zgornjih zahtev. Če pride do take izjeme, bo Prodajalec to razjasnil v odgovoru na prejeto zahtevo. Preden Prodajalec odgovori, lahko od vlagatelja zaprosi, da mu ta predloži podatke potrebne za preverjanje vlagateljeve identitete.

VARNOST 

X.17. Prodajalec z veliko skrbjo ščiti osebne podatke pred izgubo, zlorabo, razkritjem, nepooblaščenim dostopom ali spremembo, nerazpoložljivostjo ter uničenjem. Prodajalec uporablja vse razumne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, vključno z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi. Organizacijski ukrepi vključujejo nadzorne mehanizme, ki omejujejo fizični dostop do Prodajalčevih upravnih prostorov, izobraževanje zaposlenih in fizično zaklepanje datotek v datotečnih omarah. Tehnični ukrepi vključujejo uporabo šifriranja, gesel za dostop do Prodajalčevih računalniških sistemov ter uporabo protivirusne programske opreme.

X.18. Osebni podatki se posredujejo preko interneta. Čeprav se Prodajalec po svojih najboljših močeh trudi zaščititi osebne podatke, ki jih je posredoval Kupec, prenos podatkov po internetu ni povsem varen. Tako Kupec priznava in sprejema, da Prodajalec ne more zagotoviti stoprocentno varnost osebnih podatkov, ki so bili preneseni na Prodajalčevo spletno mesto in da Kupec to počne na lastno odgovornost. Ko Prodajalec prejme osebne podatke se zaveže, bo uporabil stroge postopke in varnostne funkcije, da prepreči nepooblaščen dostop do teh podatkov. 

X.19. Če Prodajalec Kupcu / Obiskovalcu dodeli geslo ali če se Kupec odloči, da mu bo omogočil dostop do svojega uporabniškega računa, je potem ta oseba odgovorna za shranjevanje tega gesla v tajnosti.

X.20. Spletna trgovina in socialna omrežja lahko občasno vključujejo povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo tretje osebe, vključno s partnerskimi omrežji ter ostalimi podjetji, ki so v lasti Prodajalca. Prodajalec poudarja, da določbe o varstvu zasebnosti veljajo samo za osebne podatke, ki jih je Prodajalec zbral prek spletne trgovine in socialnih omrežij ter da ni odgovoren za osebne podatke, ki jih zbirajo in hranijo tretje osebe. Spletna mesta tretjih oseb imajo svoje pogoje glede varstva zasebnosti in oseba, ki dostopa do teh spletnih mest, se mora tega zavedati še preden vnese kakršne koli osebne podatke.  XI. Zaključne določbe

XI.1. Če razmerje, ki temelji na Nakupni pogodbi, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja lokalno pravo, a to ne vpliva na pravice potrošnika, ki jih določajo mednarodni pravni predpisi. 

XI.2. Če je katerakoli določba Pogojev uporabe neveljavna ali neučinkovita, se namesto neveljavnih klavzul uvede nova določba, tako da je namen veljavne določbe tem bolj podoben izvirniku. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. 

XI.3. Morebitne spore, ki bi nastali na podlagi pogodbe, se ureja izključno v skladu z zakonodajo Evropske unije in jih bo reševalo pristojno sodišča Evropske unije.

XI.4. Morebitne spore med Prodajalcem in Kupcem je možno rešiti tudi z izvensodno poravnavo. V tem primeru se lahko Kupec - potrošnik obrne na nepravni organ za reševanje sporov, na primer na Trgovsko inšpekcijo RS. 

XI.5. Pogodba je sklenjena v slovenščini. Če se napiše prevod besedila za potrebe Kupca, bo v primeru spora glede interpretacije pogodbe uporabljena razlaga v slovenščini. 

XI.6. Ti Splošni pogoji uporabe, vključno z njihovimi deli, pridejo v veljavo 01.09.2020 in s tem tudi prekličejo prejšnje Pogoje uporabe, vključno z vsemi njenimi deli, in so na voljo ali na sedežu Prodajalčevega podjetja ali v elektronski obliki na https://www.footshop.eu/sl/. .

XI.7. Kontaktni podatki prodajalca:

naslov za dostavo: Depot Maribor, Tržaška cesta 43, 2000 Maribor

e-poštni naslov: podpora@footshop.eu

telefon: +386 (2) 7074131.V Pragi, dne 29.09.2020

Pogoje uporabe, veljavne do 5.10.2020, najdete TUKAJ.